Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Büroo assistent

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidusÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg3 aastat

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Ülle Moks, ylle.moks@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppetöö algus: 5. september 2022

Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö

Eriala lühitutvustus: Bürootöö assistent tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, klientide teenindamise ning dokumenditööga. Tema teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet. Bürootöö assistendi tööülesanded eeldavad head suhtlemisoskust, võimet kiirelt, paindlikult ning korrektselt tegutseda. Peamisteks töödeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus ja ametikohtumiste teenindamine. Kaasaegne ettevõtlus vajab väga heade arvutioskustega spetsialiste, seetõttu arendame ka õppijate erinevaid digioskusi.

Põhiõpingute moodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Bürootöö haldus
  • Bürooteenindus
  • Dokumenditöö
  • Arhiivikorrastamine
  • Arhiivikirjeldamine
  • Dokumentide säilitamine ja kaitse korraldamine

Eriala põhiõpetajad:

Õppebaas: Büroo assistendi õpe toimub kooli õppe- ja arvutiklassides.


Praktikad: Praktika toimub ettevõtete ja ametiasutuste büroodes või kontorites.


Kutseeksamid: Õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Bürootöötaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni.


Edasiõppimise võimalused: Õpinguid on võimalik jätkata kõrgkoolis või keskhariduse baasil kutseõppeerialadel. Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik jätkata õpinguid Raamatupidaja tase 5 õppekaval.

Õppekava

Õppekeskkond