Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Linnugiid

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpe, jätkuõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksvähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme (Aktiivtegevuste instruktor) või 5. kvalifikatsioonitaseme (Giid, Reisikonsultant, Turismikorraldaja) kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu ning ühe võõrkeele oskus B2 tasemelÕppeaeg0,5 aastat

UUS eriala!

ESITA AVALDUS vajuta "Otsi konkursse" ning leia õppeasutuse loetelust Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasveeenna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppimine toimub tsükliõppes 1-2 korda kuus K-R.

Õppekavarühm: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Eriala lühitutvustus: Linnugiid viib läbi vastavalt tellimusele linnuvaatlusretki Eestis Vabariigis, väljendades ennast tööalaselt selgelt ja arusaadavalt eesti ja ühes võõrkeeles nii suuliselt kui kirjalikult, toetudes erinevatele aktuaalsetele, usaldusväärsetele ja spetsiifilistele infoallikatele. Vaatlusretki tehes peab ta silmas lindude elukeskkonna looduse säästmist, ekskursiooniprogrammi koostamisel ja läbiviimisel kliendi vajadusi, huvisid, soove ning sihtgrupi iseärasusi ja erivajadusi.

Põhiõpingute moodulid:

  • Eesti linnustiku õpe
  • Ekskursiooni läbiviimine
  • Eriala toetav arvutiõpetus
  • Linnufotograafia ja videotöötlus
  • Marsruudi planeerimine ja ekskursiooni ettevalmistamine
  • Praktika

Eriala põhiõpetajad:

  • Marko Valker
  • Kaire Reiljan
  • Aile Nõupuu

Praktika: Praktika toimub paralleelselt õppetööga.

Õpingud lõpevad projektitööga, millega tõestatakse õpiväljundite saavutatust.

Õppekava

Õppekeskkond