Täienduskoolituse õppekorralduse alused


1. Üldsätted
1.1 Haapsalu Kutsehariduskeskuse (edaspidi kool) täienduskoolituse (edaspidi koolitus)
korraldamise aluseks on kõik Eesti Vabariigis kehtivad täiskasvanuhariduse valdkonna
õigusaktid, Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri ja kõik seotud õigusaktid. 
1.2 Koolitused toimuvad rühmakoolitustena aastaringselt kevadsemestril ja sügissemestril
vastavalt riikliku koolitustellimuse (RKT) nõudlusele, tasulistena, projektikoolitustena, e-
õppe koolitustena ning muudes vormides. Individuaalkoolitused ja moodulõpe toimuvad
vajadusel ning selleks sõlmitakse eraldi kokkulepped.
1.3 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund kestab 45
minutit.
1.4 Kool korraldab koolitust õppekavarühmades ja valdkondades, milles koolil on õppe
läbiviimiseks vajalik õppekeskkond ning piisava kvalifikatsiooniga õpetajad.  
1.5 Koolitused viiakse läbi täienduskoolituse õppekava alusel, milles on määratud kindlaks
kursuse sihtgrupp, õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks vajalikud nõuded ning sisu ja
pikkus. 
1.6 Õppekavad koostatakse õpiväljundipõhiselt. Õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid
sõnastatakse selliselt, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu pädevust.
1.7 Õppekavade koostamise aluseks on kutsestandard, kutse- või eriala riiklik õppekava,
kutse- või eriala kooli õppekava või nende osa. Õppekavade koostamise aluseks võib olla ka
tasulise koolituse tellinud isiku või ettevõtte koolitusvajadus.
1.8 Kooli pakutavad koolitused ja nende õppekavade lühiandmed on avaldatud kooli
veebilehel.
1.9 Eesti Töötukassa klientidele toimuvad koolitused vastavalt Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpõhimõtetele.
1.10 Koolitused toimuvad kooli direktori kinnitatud õppekavade alusel.
1.11 Täienduskoolituse õppetöö korraldus avaldatakse kooli veebilehel ning korraldust
tutvustatakse õppijatele iga kursuse alguses.
1.12 Täiendusõppe korraldamise aluste mittetäitmisel on koolil õigus õppija koolituselt
kõrvaldada.

2. Täienduskoolituse planeerimine ja korraldamine
2.1. Koolitused planeeritakse tasuliste, riikliku koolitustellimuse (edaspidi RKT), Eesti
Töötukassa individuaalõppe- või hanketellimuste, projektikursuste või muude koolitustena.
2.2. Koolituste korraldamisel lähtutakse õppekavas määratud osavõtutingimustest ja nõuetest.
2.3. Koolituse läbiviimise aluseks on direktori käskkiri.

3. Riikliku koolitustellimuse tasuta kursused
3.1. RKT tasuta kursuseid rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Rahastamise tingimused
ja kord sätestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanute tööalase koolituse RKT
käskkirjas.
3.2. Osavõtu tingimused tööalase RKT tasuta kursustel:
3.2.1. RKT tasuta kursused on mõeldud täiskasvanud elanikkonnale, kes ei ole
koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
3.2.2. RKT tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide või
ülikoolide tasemeõppe riigieelarvelisel õppekohal õppivad isikud;
3.2.3. RKT tasuta kursuste õppekoha saamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine, õpingute
alustamiseks vajalike nõuete täitmine ja koolitusele registreerumise järjekorra number;
3.2.4. RKT tasuta kursusele õppima asudes täidavad kõik osalejad vormikohase avalduse
isikuandmetega, kirjeldavad, kuidas nad plaanivad kursusel õpitut rakendada, ning kuidas
tõstab kursus nende tööalast konkurentsivõimet;
3.2.5. RKT tasuta kursusele õppima asudes on koolitataval kohustus osaleda õppetöös
õppekavas ettenähtud mahus (vähemalt 80 %). Igal koolitusel osalemise kinnitab osaleja oma
allkirjaga kohaolekulehel;
3.2.6. RKT tasuta kursuse lõppedes tuleb osalejal anda tagasisidet.

4. Tasulised koolitused
4.1. Tasulistest koolitustest võib osa võtta iga soovija.
4.2. Tasulised koolitused jagunevad avatud koolitusteks, tellimuskoolitusteks ja
individuaalkoolitusteks.
4.3. Tellimus- ja individuaalkoolituse tasu määratakse koolituse tellijaga hinnaläbirääkimistel
ning see võib sisaldada tasu ka majutuse, transpordi, toitlustuse jms eest.
4.4. Iga koolituse kohta koostab kool eelarve, mis lisatakse koolituse läbiviimist lubavale
käskkirjale.
4.5 Koolituse eest tasutakse ülekandega arve alusel, mis saadetakse koolituse tellijale läbi e-
arveldaja.
4.6 Pikemate kui 40 akadeemilist tundi kestvate koolituste puhul on kokkuleppel
koolitusjuhiga võimalik tasuda koolituse eest osade kaupa.
4.7 Koolituse eest tasumata jätmisel õppijale tunnistust või koolituse läbimist kinnitavat
tõendit ei väljastata. Kui maksetähtajast on möödunud rohkem kui nelikümmend viis (45)
päeva ja/või hoolimata koolipoolsetest meeldetuletustest ei ole koolituse eest tasutud, suunab
kool tasumata arvega tegelemise edasi raha sisse nõudvale ettevõttele.
4.8 Koolitusele mitteilmumisel ja poolelijätmisel makstud tasu ei tagastata.
4.9 Kui koolitusel osaleja kasutab majutusteenust, mis ei sisaldu koolitushinnas, tuleb selle
eest enne tunnistuse või koolituse läbimist kinnitavat tõendi väljastamist koolile tasuda.
4.10 Kooli täienduskoolituse eest tasutud õppetasu kui koolituskulu on õigus
tuludeklaratsioonis tuludest maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse paragrahvile 26.

5. Täienduskoolitusest loobumine
5.1 Kui õppijal ei ole võimalik koolitusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada koolitusjuhti
kooli veebilehel olevate kontaktide kaudu. 
5.2 Koolitusest loobumisest teatamisel kuni viis (5) tööpäeva enne koolituse algust
tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses.
5.3 Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata.

6. Täienduskoolituse edasilükkumine või ärajäämine
6.1 Koolil on koolitusrühma mittetäitumisel õigus koolituse toimumine edasi lükata kuni
koolitusgrupi täitumiseni või koolitus tühistada. Registreerunuid teavitatakse koolituse
edasilükkumisest või tühistamisest telefoni või e-posti teel vähemalt üks päev ette.
6.2 Koolituse tühistamisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse registreerunutele
tagasi kõik tasud. 

7. Koolituse alustamine ja lõpetamine
7.1 Õppima asudes täidavad osalejad isikuandmetega registreerimislehe ja annavad nõusoleku
isikuandmete töötlemiseks. Õppija isikuandmed on vajalikud tunnistuste või tõendite
väljastamiseks.
7.2 Õppetöös osalemise kinnitab koolitatav oma allkirjaga kohalolekulehel.
7.3 Koolituse lõpetab direktori käskkiri.

7.4 Koolituse lõpetamise tingimused sätestatakse koolituse õppekavas.
7.5 Koolituse lõppedes väljastatakse kooli täienduskoolituse tunnistus või õpingute
lõpetamise tõend kas paberkandjal või elektrooniliselt:
7.5.1 koolituse õpiväljundid on omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse
tunnistus;
7.5.2 kui koolituse õpiväljundeid ei saavutatud või ei hinnatud, väljastatakse õppijale tõend;
7.5.3 koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu
kohta.
7.6 Koolitusel osaleja annab koolituse lõpus tagasiside.

8. Projektikoolitused
8.1 Kooli korraldatavad projektikoolitused vastavad projekti rahastatava asutuse või
programmi tingimustele.

9. Õppija staatus, kohustused, õigused
9.1 Koolitusel osaleda soovival isikul tuleb koolitusele registreeruda kas kooli veebilehel, e-
posti või telefoni teel. Registreerunud saavad registreerumise kinnituse oma e-posti aadressile.
9.1.1 Koolitusele registreerunutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt üks
(1) nädal enne koolituse algust. Koolitusteates kinnitatakse kursuse toimumine ning
edastatakse koolituseks oluline teave.
9.1.2 Juhul, kui koolitusgrupp on täitunud, lisatakse õppija täienduskoolituse ootenimekirja.
Õppekoha vabanemisel teavitatakse õppijat sellest esimesel võimalusel.
9.2 Õppija kohustused:
9.2.1 osaleda koolitusel; 
9.2.2 RKT tasuta kursuse korral täita avaldus ja registreerimisleht isikuandmetega ning
allkirjastada kohalolekuleht iga koolituskorra kohta;
9.2.3 kui ei ole kokku lepitud teisiti, tasuda tasulise koolituse eest;
9.2.4 anda tagasisidet;
9.2.5 koolitusel mitteosalemisest teatada kooli vähemalt neli (4) tööpäeva enne koolituse
toimumist;
9.2.6 täita kooli sisekorraeeskirju, ohutustehnika, töökaitse, töötervishoiu ja tuleohutuse
eeskirju. Kõikidest riketest tuleb teatada koolituse läbiviijale. Hädaolukorras (tulekahju,
veeavarii, pommiähvardus jms korral) tuleb tegutseda vastavalt eeskirjadele ja koolituse

läbiviija korraldustele. Korras tuleb hoida kasutatavaid õppevahendeid ja üldkasutatavaid
ruume, kooli ja kaasõppijate vara, korda ja puhtust kooli ruumides ning territooriumil;
9.2.7 käituda vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
9.2.8 suitsetamine on lubatud vaid selleks ettenähtud ja märgistatud kohtades.
9.3 Õppija õigused:
9.3.1 tutvuda koolituse õppekavaga;
9.3.2 saada koolitust vastavalt kinnitatud õppekavale;
9.3.3 saada koolituse sisu ja korraldust puudutavat teavet;
9.3.4 saada koolituse lõpetamisel tunnistus või koolituse läbimist kinnitav tõend;
9.3.5 kasutada koolitusel osalemisel varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist
(VÕTA) vastavalt koolis kehtestatud korrale.

11. Koolituste praktilise töö korraldus, praktikakorraldus ja tööohutusalane
juhendamine

11.1 Täienduskoolituse praktiline töö toimub praktikumi, harjutustunni, laboratoorse töö või
muus vormis vastavalt õppekavas kirjeldatud õppe ülesehitusele ning kooli poolt kehtestatud
korrale.
11.2 Õppija tööohutusalane juhendamine toimub enne praktilise töö ja praktika läbiviimist.
11.3 Tööohutusalase juhendamise koolis viib läbi praktilise töö juhendaja ning õppija kinnitab
juhendamise läbimise oma allkirjaga.
11.4 Praktikal viibimise ajal järgib õppija töötervishoiu ja -ohutuse seadus.
11.5 Tööohutusalase juhendamise töökeskkonnas viib läbi ettevõtte praktikajuhendaja.

12. Lõppsätted
12.1 Täienduskoolituse õppekorralduse alustes reguleerimata punktides ning erandjuhtudel
sõlmitakse õppija ja kooli vahel eraldi kokkulepped.

1. Üldsätted
1.1 Haapsalu Kutsehariduskeskuse (edaspidi kool) täienduskoolituse (edaspidi koolitus)
korraldamise aluseks on kõik Eesti Vabariigis kehtivad täiskasvanuhariduse valdkonna
õigusaktid, Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri ja kõik seotud õigusaktid. 
1.2 Koolitused toimuvad rühmakoolitustena aastaringselt kevadsemestril ja sügissemestril
vastavalt riikliku koolitustellimuse (RKT) nõudlusele, tasulistena, projektikoolitustena, e-
õppe koolitustena ning muudes vormides. Individuaalkoolitused ja moodulõpe toimuvad
vajadusel ning selleks sõlmitakse eraldi kokkulepped.
1.3 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund kestab 45
minutit.
1.4 Kool korraldab koolitust õppekavarühmades ja valdkondades, milles koolil on õppe
läbiviimiseks vajalik õppekeskkond ning piisava kvalifikatsiooniga õpetajad.  


1.5 Koolitused viiakse läbi täienduskoolituse õppekava alusel, milles on määratud kindlaks
kursuse sihtgrupp, õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks vajalikud nõuded ning sisu ja
pikkus. 
1.6 Õppekavad koostatakse õpiväljundipõhiselt. Õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid
sõnastatakse selliselt, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu pädevust.
1.7 Õppekavade koostamise aluseks on kutsestandard, kutse- või eriala riiklik õppekava,
kutse- või eriala kooli õppekava või nende osa. Õppekavade koostamise aluseks võib olla ka
tasulise koolituse tellinud isiku või ettevõtte koolitusvajadus.
1.8 Kooli pakutavad koolitused ja nende õppekavade lühiandmed on avaldatud kooli
veebilehel.
1.9 Eesti Töötukassa klientidele toimuvad koolitused vastavalt Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpõhimõtetele.
1.10 Koolitused toimuvad kooli direktori kinnitatud õppekavade alusel.
1.11 Täienduskoolituse õppetöö korraldus avaldatakse kooli veebilehel ning korraldust
tutvustatakse õppijatele iga kursuse alguses.
1.12 Täiendusõppe korraldamise aluste mittetäitmisel on koolil õigus õppija koolituselt
kõrvaldada.

2. Täienduskoolituse planeerimine ja korraldamine
2.1. Koolitused planeeritakse tasuliste, riikliku koolitustellimuse (edaspidi RKT), Eesti
Töötukassa individuaalõppe- või hanketellimuste, projektikursuste või muude koolitustena.
2.2. Koolituste korraldamisel lähtutakse õppekavas määratud osavõtutingimustest ja nõuetest.
2.3. Koolituse läbiviimise aluseks on direktori käskkiri.

3. Riikliku koolitustellimuse tasuta kursused
3.1. RKT tasuta kursuseid rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Rahastamise tingimused
ja kord sätestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanute tööalase koolituse RKT
käskkirjas.
3.2. Osavõtu tingimused tööalase RKT tasuta kursustel:
3.2.1. RKT tasuta kursused on mõeldud täiskasvanud elanikkonnale, kes ei ole
koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
3.2.2. RKT tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide või
ülikoolide tasemeõppe riigieelarvelisel õppekohal õppivad isikud;
3.2.3. RKT tasuta kursuste õppekoha saamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine, õpingute
alustamiseks vajalike nõuete täitmine ja koolitusele registreerumise järjekorra number;
3.2.4. RKT tasuta kursusele õppima asudes täidavad kõik osalejad vormikohase avalduse
isikuandmetega, kirjeldavad, kuidas nad plaanivad kursusel õpitut rakendada, ning kuidas
tõstab kursus nende tööalast konkurentsivõimet;
3.2.5. RKT tasuta kursusele õppima asudes on koolitataval kohustus osaleda õppetöös
õppekavas ettenähtud mahus (vähemalt 80 %). Igal koolitusel osalemise kinnitab osaleja oma
allkirjaga kohaolekulehel;
3.2.6. RKT tasuta kursuse lõppedes tuleb osalejal anda tagasisidet.

4. Tasulised koolitused
4.1. Tasulistest koolitustest võib osa võtta iga soovija.
4.2. Tasulised koolitused jagunevad avatud koolitusteks, tellimuskoolitusteks ja
individuaalkoolitusteks.
4.3. Tellimus- ja individuaalkoolituse tasu määratakse koolituse tellijaga hinnaläbirääkimistel
ning see võib sisaldada tasu ka majutuse, transpordi, toitlustuse jms eest.
4.4. Iga koolituse kohta koostab kool eelarve, mis lisatakse koolituse läbiviimist lubavale
käskkirjale.
4.5 Koolituse eest tasutakse ülekandega arve alusel, mis saadetakse koolituse tellijale läbi e-
arveldaja.
4.6 Pikemate kui 40 akadeemilist tundi kestvate koolituste puhul on kokkuleppel
koolitusjuhiga võimalik tasuda koolituse eest osade kaupa.
4.7 Koolituse eest tasumata jätmisel õppijale tunnistust või koolituse läbimist kinnitavat
tõendit ei väljastata. Kui maksetähtajast on möödunud rohkem kui nelikümmend viis (45)
päeva ja/või hoolimata koolipoolsetest meeldetuletustest ei ole koolituse eest tasutud, suunab
kool tasumata arvega tegelemise edasi raha sisse nõudvale ettevõttele.
4.8 Koolitusele mitteilmumisel ja poolelijätmisel makstud tasu ei tagastata.
4.9 Kui koolitusel osaleja kasutab majutusteenust, mis ei sisaldu koolitushinnas, tuleb selle
eest enne tunnistuse või koolituse läbimist kinnitavat tõendi väljastamist koolile tasuda.
4.10 Kooli täienduskoolituse eest tasutud õppetasu kui koolituskulu on õigus
tuludeklaratsioonis tuludest maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse paragrahvile 26.

5. Täienduskoolitusest loobumine
5.1 Kui õppijal ei ole võimalik koolitusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada koolitusjuhti
kooli veebilehel olevate kontaktide kaudu. 
5.2 Koolitusest loobumisest teatamisel kuni viis (5) tööpäeva enne koolituse algust
tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses.
5.3 Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata.

6. Täienduskoolituse edasilükkumine või ärajäämine
6.1 Koolil on koolitusrühma mittetäitumisel õigus koolituse toimumine edasi lükata kuni
koolitusgrupi täitumiseni või koolitus tühistada. Registreerunuid teavitatakse koolituse
edasilükkumisest või tühistamisest telefoni või e-posti teel vähemalt üks päev ette.
6.2 Koolituse tühistamisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse registreerunutele
tagasi kõik tasud. 

7. Koolituse alustamine ja lõpetamine
7.1 Õppima asudes täidavad osalejad isikuandmetega registreerimislehe ja annavad nõusoleku
isikuandmete töötlemiseks. Õppija isikuandmed on vajalikud tunnistuste või tõendite
väljastamiseks.
7.2 Õppetöös osalemise kinnitab koolitatav oma allkirjaga kohalolekulehel.
7.3 Koolituse lõpetab direktori käskkiri.

7.4 Koolituse lõpetamise tingimused sätestatakse koolituse õppekavas.
7.5 Koolituse lõppedes väljastatakse kooli täienduskoolituse tunnistus või õpingute
lõpetamise tõend kas paberkandjal või elektrooniliselt:
7.5.1 koolituse õpiväljundid on omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse
tunnistus;
7.5.2 kui koolituse õpiväljundeid ei saavutatud või ei hinnatud, väljastatakse õppijale tõend;
7.5.3 koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu
kohta.
7.6 Koolitusel osaleja annab koolituse lõpus tagasiside.

8. Projektikoolitused
8.1 Kooli korraldatavad projektikoolitused vastavad projekti rahastatava asutuse või
programmi tingimustele.

9. Õppija staatus, kohustused, õigused
9.1 Koolitusel osaleda soovival isikul tuleb koolitusele registreeruda kas kooli veebilehel, e-
posti või telefoni teel. Registreerunud saavad registreerumise kinnituse oma e-posti aadressile.
9.1.1 Koolitusele registreerunutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt üks
(1) nädal enne koolituse algust. Koolitusteates kinnitatakse kursuse toimumine ning
edastatakse koolituseks oluline teave.
9.1.2 Juhul, kui koolitusgrupp on täitunud, lisatakse õppija täienduskoolituse ootenimekirja.
Õppekoha vabanemisel teavitatakse õppijat sellest esimesel võimalusel.
9.2 Õppija kohustused:
9.2.1 osaleda koolitusel; 
9.2.2 RKT tasuta kursuse korral täita avaldus ja registreerimisleht isikuandmetega ning
allkirjastada kohalolekuleht iga koolituskorra kohta;
9.2.3 kui ei ole kokku lepitud teisiti, tasuda tasulise koolituse eest;
9.2.4 anda tagasisidet;
9.2.5 koolitusel mitteosalemisest teatada kooli vähemalt neli (4) tööpäeva enne koolituse
toimumist;
9.2.6 täita kooli sisekorraeeskirju, ohutustehnika, töökaitse, töötervishoiu ja tuleohutuse
eeskirju. Kõikidest riketest tuleb teatada koolituse läbiviijale. Hädaolukorras (tulekahju,
veeavarii, pommiähvardus jms korral) tuleb tegutseda vastavalt eeskirjadele ja koolituse

läbiviija korraldustele. Korras tuleb hoida kasutatavaid õppevahendeid ja üldkasutatavaid
ruume, kooli ja kaasõppijate vara, korda ja puhtust kooli ruumides ning territooriumil;
9.2.7 käituda vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
9.2.8 suitsetamine on lubatud vaid selleks ettenähtud ja märgistatud kohtades.
9.3 Õppija õigused:
9.3.1 tutvuda koolituse õppekavaga;
9.3.2 saada koolitust vastavalt kinnitatud õppekavale;
9.3.3 saada koolituse sisu ja korraldust puudutavat teavet;
9.3.4 saada koolituse lõpetamisel tunnistus või koolituse läbimist kinnitav tõend;
9.3.5 kasutada koolitusel osalemisel varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist
(VÕTA) vastavalt koolis kehtestatud korrale.

11. Koolituste praktilise töö korraldus, praktikakorraldus ja tööohutusalane
juhendamine

11.1 Täienduskoolituse praktiline töö toimub praktikumi, harjutustunni, laboratoorse töö või
muus vormis vastavalt õppekavas kirjeldatud õppe ülesehitusele ning kooli poolt kehtestatud
korrale.
11.2 Õppija tööohutusalane juhendamine toimub enne praktilise töö ja praktika läbiviimist.
11.3 Tööohutusalase juhendamise koolis viib läbi praktilise töö juhendaja ning õppija kinnitab
juhendamise läbimise oma allkirjaga.
11.4 Praktikal viibimise ajal järgib õppija töötervishoiu ja -ohutuse seadus.
11.5 Tööohutusalase juhendamise töökeskkonnas viib läbi ettevõtte praktikajuhendaja.

12. Lõppsätted
12.1 Täienduskoolituse õppekorralduse alustes reguleerimata punktides ning erandjuhtudel
sõlmitakse õppija ja kooli vahel eraldi kokkulepped.