Meie koolist

Koostöö ja projektid


Käimasolevad projektid

Kutsevaliku õppe rakendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses 

Projekt viiakse ellu Haapsalu Kutsehariduskeskuses 2. taseme kutsevaliku õppes. Õppe põhiliseks sihtrühmaks on HEV-õppijad ja NEET-noored. Projekti eesmärgiks on toetada õppijate õpimotivatsiooni ja arendada võtmepädevusi, valmistamaks neid ette õpingute jätkamiseks või tööle siirdumiseks. Õppetöös toimub erinevate erialadega tutvumine, üldõpingute tasandusõpe, tugitegevused õppijate toetamiseks ning lõimitud tegevused õppijate õpimotivatsiooni ja enesekohaste oskuste tugevdamiseks. 

Projekti tegevuste eesmärgiks on tuua põhikooli lõpetanud haridussüsteemi tagasi, et nad jätkaksid haridusteed kas kutse-, kutsekeskharidus- või üldharidusõpingutes. Samuti on projekti üheks eesmärgiks põhikooli katkestanud noorte ning madalama haridustasemega töötute haridustee jätkamine. Projekti tegevused võimaldavad madalama haridustasemega ja riskigrupi noortel haridusteed jätkata ning kujundada valmisolek tooturule siirdumiseks peale kutsevaliku aasta õpinguid. Kutsevaliku aasta õppe rakendamise eesmärgiks on HEV-õppijate (sh madalama võimekuse, vähese õpimotivatsiooni, kohanemis- ja psüühiliste raskustega, ebakindlamate ja eelneva negatiivse koolikogemusega) kooli tagasi toomine ning ettevalmistamine nii haridustee jätkamiseks kui ka tööle rakendumiseks. Projekti tulemusena on Haapsalu Kutsehariduskeskuses perioodil 01.09.2021 - 29.02.2024 osalenud kutsevaliku õppes vähemalt 48 õppijat. Õppetööd alustanud noortest vähemalt 75 % lõpetab õpingud. Vähemalt pooled õppetöös osalenutest jätkavad õpinguid kas kutse- või üldhariduses või siirduvad tööle.

Kutsevalikuaasta õpet finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti “Kutsevaliku õppe rakendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses” raames.

 

Koostöise meeskonna loomine Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi ühinemisel - ESF ja HTM projekt, mille maksumus 4 876,00 eurot. Projekt kestab 01.08.2021 - 30.09.2021.

Projekti eesmärgiks on meeskonnakoolituse ja individuaalsete meeskonnarollide tundmaõppimise läbi tugevdada ja muuta ühtsemaks HKHK õpetajaskond uuenenud õpikäsitluse elluviimist toetava koolikultuuri arendamiseks. Koolituse peamiseks eesmärgiks on inimeste sisemise motivatsiooni leidmine ning enda ja oma kolleegide parem tundmaõppimine läbi käitumiseelistuste analüüsi. Olulisel kohal on õppida moodustama tasakaalus meeskondi olemasolevate meeskonnarollide profiilide alusel. Koolituse tulemusel tekivad mõjusamad koostöösuhted ning efektiivsemad koolimeeskonnad. Haapsalu Kutsehariduskeskuse töötajad õpivad tundma ennast ja kolleege meeskonna liikmetena ning sellega kaasnevate arenguvõimalustega. Meeskonnakoolitus toimub 18. augustil Roosta Puhkekülas ja selle viib läbi Belbini Koostöökunstikooli koolitaja Mats Soomre. Koolitusel osaleb 55 töötajat ning individuaalne meeskonnarollide analüüs tehakse 40 õpetajale.

Käesoleva projekti tulemusena saavad meeskonnaliikmed omavahel tuttavamaks, kasvab meeskonna tasakaal ning muutub teadlikumaks inimeste juhtimine ja motiveerimine, teisisõnu - loodud on baas ühistel väärtustel põhineva õppijakeskse koolikultuuri tugevdamiseks.

Projektijuht: Aile Nõupuu

Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikasüsteemi arendamine koostöös ettevõtetega - HARNO (Haridus- ja Noorteameti) projekt, mille maksumus 24 034,74 eurot. Projekt kestab märtsist 2021 kuni juuni lõpuni 2022.

Projekti raames toimub nii 2021. a kevadel kui ka järgmisel õppeaastal mitmeid koolitusi nii töökohapõhise kui ka koolipõhise õppe praktikajuhendajatele, ettevõtetes stažeerib 12 kutseõpetajat ning tunde kutsutakse läbi viima 30 külalisõpetajat. Praktikasüsteemi arendamiseks piloteeritakse mööblirestaureerimise erialal kahte praktikavormi – mentori toel iseseisva praktika läbiviimist ja kolmepoolse praktika hindamise mudeli rakendamist täiskasvanud õppijate praktikaprotsessis.

Projektijuht: Annika Armipaik-Nukki

Teisel ringil targaks Läänemaal III  - Innove projekt toimub HKHK üldharidusõppe osakonnas. Kahe õppeaasta jooksul (1.09.2020 – 31.08.2022) viiakse ellu mitmeid täiendavaid reklaamitegevusi, et tuua juurde uusi õppijaid ning toetada olemasolevate õppijate kohanemist ja õppimist, et kooli lõputunnistuseni jõuaks suurem arv õpingute alustajaid. Projekti käigus luuakse reklaamklipid ja –materjalid, mille valmimisse kaasatakse täiskasvanute gümnaasiumi vilistlased, kelle edulood  tuuakse eeskujuks, et motiveerida uusi õpilasi õppima asuma. Tööle asuvad tugiisik ning õppe- ja karjäärinõustaja, kelle ülesandeks on õppijate toetamine õppetöö vältel. Õppijatele toimuvad arvuti tasanduskursus, individuaalsed konsultatsioonid ja sissejuhatav kursus kooli ning õppetööga kohanemiseks. Sotsiaalset suhtlemist ja kohanemist toetavad ka õppereisid Lõuna- ja Põhja-Läänemaale ning teatri- ja kontserdikülastused Tallinna ning Pärnusse. Õpetajate silmaringi arendavad õppekäigud Rakvere ja Võru kutsekoolidesse, kus on sarnaselt Haapsalule liidetud kutsekoolidega täiskasvanute üldharidusõpe. Pedagoogide teadmisi avardavad andragoogika ja õppetöö individualiseerimise koolitused.

Projektijuht: Maarika Kuik

Praktiline turundus Haapsalu Kutsehariduskeskuse ettevõtlusõppes - Innove projekti eesmärgiks on ettevõtlusmooduli täiendamine praktiliste tegevustega. Kahe õppeaasta jooksul (01.09.2020 – 30.06.2022) toimub HKHK kutsekeskhariduse õpperühmade ettevõtlustundides mitmeid täiendavaid tegevusi, mis avardavad õppijate oskusi ja teadmisi turundusest. Mõlemal õppeaastal toimub ettevõtluse inspiratsioonipäev, kus kuulatakse inspireerivate ettevõtjate etteasteid ning toimub õppijate äriideede ajurünnak. Toimuvad õppekäigud Läänemaa ja Tallinna ettevõtetesse, kus tutvutakse ettevõtte turunduse ja müügitööga. Nelja Läänemaa ettevõtte kohta koostavad õpilased filmiklipid teemal „Noor, õpi amet ja tule tööle meie ettevõttesse!“. Õpilased loovad mõlemal õppeaastal vähemalt ühe õpilasfirma kasutades mööbliettevõtte tootmisjääke ning osalevad õpilasfirmade laadal. Kevadel toimub ettevõtluspäev, kus õpilased tutvustavad valminud filmiklippe ja õpilasfirmasid ning tunnustatakse projekti ettevõtlikumaid õpilasi.

Projektijuht Pille Nool

 

HAKOLA - Haapsalu koolide kommunikatsioonilabor - Innove projekti tegevus toimub 01.10.2018 – 31.12.2022.

Projekti valdkond: Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. Ehindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine. Partnerid on Läänemaa Ühisgümnaasium (LÜG), Haapsalu Põhikool (HPK), Uuemõisa Lasteaed – Algkool (ULA) 

Projekti eesmärk on kaasaegse ja uuendusliku õpivara ühise kasutuse ja interaktiivsete õppemeetodite ja –ülesannete lahendamise abil arendada õpilaste suhtlemisoskust ja võtmepädevusi kirjanduse-, keele- , kunsti- ja tehnoloogia valdkonnas. 

Oodatavad tulemused: 

 • suureneb õpilaste huvi kirjanduse, keele-, kunsti- ja tehnoloogiaõppeks ning paranevad ning mitmekesistuvad õpilaste ainelased teadmised

 • lõimitud õppetöö läbi arenevad õpilaste IT ja tehnoloogialased teadmised ja oskused

 • õpilased saavad juurde esinemise- ja suhtlemisjulgust ning suureneb õpilaste suhtlemispädevus 

 • õppevara kasutamisega kaasneva projektõppe käigus areneb õpilaste loovus ning ettevõtlikkus 

 • õpe muutub praktilisemaks ning õpilastele köitvamaks 

 • rikastub kutsekoolide õpilaste erialaõpe ning muutub enam õpilaste ootustele ja reaalsele elule vastavaks 

 • edeneb koostöö kutsekooli ja Haapsalu linna üldhariduskoolide vahel 

Projekti koduleht: HAKOLA koolide koordinaatorid: Airi Aavik (HKHK), Mall Vainola (LÜG), Kristi Karm (HPK), Maia Tohver (ULA) 

Projektijuht: Ingrit kera

 

Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses projekt toimub perioodil 1.09-31.08.2021, selles viime läbi PRÕM tegevuse 8.8 IV vooru tegevusi eesti, inglise, soome ja vene keele õppes. 

Täiendava keeleõppe toetamise üldised eesmärgid on:

 • parandada täiendava keeleõppe läbinud kutse- ja kõrgharidusõppurite võimalusi omandada haridust ja tulla toime tööturul; 
 • tõsta täiendava keeleõppe läbinud kutse- ja kõrgharidusõppurite konkurentsivõimet nii siseriiklikul kui ka välismaisel tööturul; 
 • toetada hariduse rahvusvahelistumist ja suurendada õppurite mobiilsust.

Täiendava eesti keele õppe tegevused on suunatud eesti keelest erineva emakeelega õpilastele, kelle eesti keele oskuse tase ei ole piisav erialaõpingutes toimetulemiseks. 

Õpilased vestlevad kooli õppenõustajaga ning analüüsivad oma täiendava eesti keele õppe oskust enne ja edaspidi õppe edenedes ning selgitavad välja edasise vajaduse.

Õpilastega viiakse läbi individuaalset keeleõpet vastavalt igaühe vajadustele.

Õppijatel on projektiperioodi vältel tugiõpilased, kellega koos toimuvad ühised keeleoskust ja sotsiaalset suhtlemist arendavad tegevused (seikluspargis, õppekäikudel muuseumidesse, teatrisse või kontserdile ning lõunasöögid). 

Projekti vältel luuakse keeleõppevideod, mis aitavad omandada erialast sõnavara ja keelekasutust.

Projektijuht: Stella Kisant

 

Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine. PRÕMi tegevuse 8.6 raames luuakse töökohapõhise õppe koolituskohti ajavahemikus 1. oktoober 2015 – 30. juuni 2022 aastal õpinguid alustavatele õpilastele. Täiendavate töökohapõhise õppe koolituskohtade loomise eesmärgiks on tagada lisaõppekohad tasemeõppes töökohapõhises õppes õppida soovijatele. Lisainfot saab lugeda aadressilt www.hm.ee/et/opipoiss

Projektijuht: Eneli Uibo

Lõppenud projektid

Praktikasüsteemi arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

PRÕM 8.7 „Kutsehariduse maine tõstmine“

Täiendava keeleõppe projekt

Projekt "Interreg Central Baltic Health Promotion Programmes"

Käimasolevad projektid

Kutsevaliku õppe rakendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses 

Projekt viiakse ellu Haapsalu Kutsehariduskeskuses 2. taseme kutsevaliku õppes. Õppe põhiliseks sihtrühmaks on HEV-õppijad ja NEET-noored. Projekti eesmärgiks on toetada õppijate õpimotivatsiooni ja arendada võtmepädevusi, valmistamaks neid ette õpingute jätkamiseks või tööle siirdumiseks. Õppetöös toimub erinevate erialadega tutvumine, üldõpingute tasandusõpe, tugitegevused õppijate toetamiseks ning lõimitud tegevused õppijate õpimotivatsiooni ja enesekohaste oskuste tugevdamiseks. 

Projekti tegevuste eesmärgiks on tuua põhikooli lõpetanud haridussüsteemi tagasi, et nad jätkaksid haridusteed kas kutse-, kutsekeskharidus- või üldharidusõpingutes. Samuti on projekti üheks eesmärgiks põhikooli katkestanud noorte ning madalama haridustasemega töötute haridustee jätkamine. Projekti tegevused võimaldavad madalama haridustasemega ja riskigrupi noortel haridusteed jätkata ning kujundada valmisolek tooturule siirdumiseks peale kutsevaliku aasta õpinguid. Kutsevaliku aasta õppe rakendamise eesmärgiks on HEV-õppijate (sh madalama võimekuse, vähese õpimotivatsiooni, kohanemis- ja psüühiliste raskustega, ebakindlamate ja eelneva negatiivse koolikogemusega) kooli tagasi toomine ning ettevalmistamine nii haridustee jätkamiseks kui ka tööle rakendumiseks. Projekti tulemusena on Haapsalu Kutsehariduskeskuses perioodil 01.09.2021 - 29.02.2024 osalenud kutsevaliku õppes vähemalt 48 õppijat. Õppetööd alustanud noortest vähemalt 75 % lõpetab õpingud. Vähemalt pooled õppetöös osalenutest jätkavad õpinguid kas kutse- või üldhariduses või siirduvad tööle.

Kutsevalikuaasta õpet finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti “Kutsevaliku õppe rakendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses” raames.

 

Koostöise meeskonna loomine Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi ühinemisel - ESF ja HTM projekt, mille maksumus 4 876,00 eurot. Projekt kestab 01.08.2021 - 30.09.2021.

Projekti eesmärgiks on meeskonnakoolituse ja individuaalsete meeskonnarollide tundmaõppimise läbi tugevdada ja muuta ühtsemaks HKHK õpetajaskond uuenenud õpikäsitluse elluviimist toetava koolikultuuri arendamiseks. Koolituse peamiseks eesmärgiks on inimeste sisemise motivatsiooni leidmine ning enda ja oma kolleegide parem tundmaõppimine läbi käitumiseelistuste analüüsi. Olulisel kohal on õppida moodustama tasakaalus meeskondi olemasolevate meeskonnarollide profiilide alusel. Koolituse tulemusel tekivad mõjusamad koostöösuhted ning efektiivsemad koolimeeskonnad. Haapsalu Kutsehariduskeskuse töötajad õpivad tundma ennast ja kolleege meeskonna liikmetena ning sellega kaasnevate arenguvõimalustega. Meeskonnakoolitus toimub 18. augustil Roosta Puhkekülas ja selle viib läbi Belbini Koostöökunstikooli koolitaja Mats Soomre. Koolitusel osaleb 55 töötajat ning individuaalne meeskonnarollide analüüs tehakse 40 õpetajale.

Käesoleva projekti tulemusena saavad meeskonnaliikmed omavahel tuttavamaks, kasvab meeskonna tasakaal ning muutub teadlikumaks inimeste juhtimine ja motiveerimine, teisisõnu - loodud on baas ühistel väärtustel põhineva õppijakeskse koolikultuuri tugevdamiseks.

Projektijuht: Aile Nõupuu

Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikasüsteemi arendamine koostöös ettevõtetega - HARNO (Haridus- ja Noorteameti) projekt, mille maksumus 24 034,74 eurot. Projekt kestab märtsist 2021 kuni juuni lõpuni 2022.

Projekti raames toimub nii 2021. a kevadel kui ka järgmisel õppeaastal mitmeid koolitusi nii töökohapõhise kui ka koolipõhise õppe praktikajuhendajatele, ettevõtetes stažeerib 12 kutseõpetajat ning tunde kutsutakse läbi viima 30 külalisõpetajat. Praktikasüsteemi arendamiseks piloteeritakse mööblirestaureerimise erialal kahte praktikavormi – mentori toel iseseisva praktika läbiviimist ja kolmepoolse praktika hindamise mudeli rakendamist täiskasvanud õppijate praktikaprotsessis.

Projektijuht: Annika Armipaik-Nukki

Teisel ringil targaks Läänemaal III  - Innove projekt toimub HKHK üldharidusõppe osakonnas. Kahe õppeaasta jooksul (1.09.2020 – 31.08.2022) viiakse ellu mitmeid täiendavaid reklaamitegevusi, et tuua juurde uusi õppijaid ning toetada olemasolevate õppijate kohanemist ja õppimist, et kooli lõputunnistuseni jõuaks suurem arv õpingute alustajaid. Projekti käigus luuakse reklaamklipid ja –materjalid, mille valmimisse kaasatakse täiskasvanute gümnaasiumi vilistlased, kelle edulood  tuuakse eeskujuks, et motiveerida uusi õpilasi õppima asuma. Tööle asuvad tugiisik ning õppe- ja karjäärinõustaja, kelle ülesandeks on õppijate toetamine õppetöö vältel. Õppijatele toimuvad arvuti tasanduskursus, individuaalsed konsultatsioonid ja sissejuhatav kursus kooli ning õppetööga kohanemiseks. Sotsiaalset suhtlemist ja kohanemist toetavad ka õppereisid Lõuna- ja Põhja-Läänemaale ning teatri- ja kontserdikülastused Tallinna ning Pärnusse. Õpetajate silmaringi arendavad õppekäigud Rakvere ja Võru kutsekoolidesse, kus on sarnaselt Haapsalule liidetud kutsekoolidega täiskasvanute üldharidusõpe. Pedagoogide teadmisi avardavad andragoogika ja õppetöö individualiseerimise koolitused.

Projektijuht: Maarika Kuik

Praktiline turundus Haapsalu Kutsehariduskeskuse ettevõtlusõppes - Innove projekti eesmärgiks on ettevõtlusmooduli täiendamine praktiliste tegevustega. Kahe õppeaasta jooksul (01.09.2020 – 30.06.2022) toimub HKHK kutsekeskhariduse õpperühmade ettevõtlustundides mitmeid täiendavaid tegevusi, mis avardavad õppijate oskusi ja teadmisi turundusest. Mõlemal õppeaastal toimub ettevõtluse inspiratsioonipäev, kus kuulatakse inspireerivate ettevõtjate etteasteid ning toimub õppijate äriideede ajurünnak. Toimuvad õppekäigud Läänemaa ja Tallinna ettevõtetesse, kus tutvutakse ettevõtte turunduse ja müügitööga. Nelja Läänemaa ettevõtte kohta koostavad õpilased filmiklipid teemal „Noor, õpi amet ja tule tööle meie ettevõttesse!“. Õpilased loovad mõlemal õppeaastal vähemalt ühe õpilasfirma kasutades mööbliettevõtte tootmisjääke ning osalevad õpilasfirmade laadal. Kevadel toimub ettevõtluspäev, kus õpilased tutvustavad valminud filmiklippe ja õpilasfirmasid ning tunnustatakse projekti ettevõtlikumaid õpilasi.

Projektijuht Pille Nool

 

HAKOLA - Haapsalu koolide kommunikatsioonilabor - Innove projekti tegevus toimub 01.10.2018 – 31.12.2022.

Projekti valdkond: Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. Ehindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine. Partnerid on Läänemaa Ühisgümnaasium (LÜG), Haapsalu Põhikool (HPK), Uuemõisa Lasteaed – Algkool (ULA) 

Projekti eesmärk on kaasaegse ja uuendusliku õpivara ühise kasutuse ja interaktiivsete õppemeetodite ja –ülesannete lahendamise abil arendada õpilaste suhtlemisoskust ja võtmepädevusi kirjanduse-, keele- , kunsti- ja tehnoloogia valdkonnas. 

Oodatavad tulemused: 

 • suureneb õpilaste huvi kirjanduse, keele-, kunsti- ja tehnoloogiaõppeks ning paranevad ning mitmekesistuvad õpilaste ainelased teadmised

 • lõimitud õppetöö läbi arenevad õpilaste IT ja tehnoloogialased teadmised ja oskused

 • õpilased saavad juurde esinemise- ja suhtlemisjulgust ning suureneb õpilaste suhtlemispädevus 

 • õppevara kasutamisega kaasneva projektõppe käigus areneb õpilaste loovus ning ettevõtlikkus 

 • õpe muutub praktilisemaks ning õpilastele köitvamaks 

 • rikastub kutsekoolide õpilaste erialaõpe ning muutub enam õpilaste ootustele ja reaalsele elule vastavaks 

 • edeneb koostöö kutsekooli ja Haapsalu linna üldhariduskoolide vahel 

Projekti koduleht: HAKOLA koolide koordinaatorid: Airi Aavik (HKHK), Mall Vainola (LÜG), Kristi Karm (HPK), Maia Tohver (ULA) 

Projektijuht: Ingrit kera

 

Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses projekt toimub perioodil 1.09-31.08.2021, selles viime läbi PRÕM tegevuse 8.8 IV vooru tegevusi eesti, inglise, soome ja vene keele õppes. 

Täiendava keeleõppe toetamise üldised eesmärgid on:

 • parandada täiendava keeleõppe läbinud kutse- ja kõrgharidusõppurite võimalusi omandada haridust ja tulla toime tööturul; 
 • tõsta täiendava keeleõppe läbinud kutse- ja kõrgharidusõppurite konkurentsivõimet nii siseriiklikul kui ka välismaisel tööturul; 
 • toetada hariduse rahvusvahelistumist ja suurendada õppurite mobiilsust.

Täiendava eesti keele õppe tegevused on suunatud eesti keelest erineva emakeelega õpilastele, kelle eesti keele oskuse tase ei ole piisav erialaõpingutes toimetulemiseks. 

Õpilased vestlevad kooli õppenõustajaga ning analüüsivad oma täiendava eesti keele õppe oskust enne ja edaspidi õppe edenedes ning selgitavad välja edasise vajaduse.

Õpilastega viiakse läbi individuaalset keeleõpet vastavalt igaühe vajadustele.

Õppijatel on projektiperioodi vältel tugiõpilased, kellega koos toimuvad ühised keeleoskust ja sotsiaalset suhtlemist arendavad tegevused (seikluspargis, õppekäikudel muuseumidesse, teatrisse või kontserdile ning lõunasöögid). 

Projekti vältel luuakse keeleõppevideod, mis aitavad omandada erialast sõnavara ja keelekasutust.

Projektijuht: Stella Kisant

 

Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine. PRÕMi tegevuse 8.6 raames luuakse töökohapõhise õppe koolituskohti ajavahemikus 1. oktoober 2015 – 30. juuni 2022 aastal õpinguid alustavatele õpilastele. Täiendavate töökohapõhise õppe koolituskohtade loomise eesmärgiks on tagada lisaõppekohad tasemeõppes töökohapõhises õppes õppida soovijatele. Lisainfot saab lugeda aadressilt www.hm.ee/et/opipoiss

Projektijuht: Eneli Uibo

Lõppenud projektid

Praktikasüsteemi arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

PRÕM 8.7 „Kutsehariduse maine tõstmine“

Täiendava keeleõppe projekt

Projekt "Interreg Central Baltic Health Promotion Programmes"