Õppetöö

TugiteenusedHaapsalu Kutsehariduskeskuses on õpilaste õpingute toetamiseks ellukutsutud järgmised tugiteenused:

  • Rühmajuhendaja poolne tugi õpilastele

Igale õpperühmale on koolis kinnitatud rühmajuhendaja, kes toetab ja julgustab õpilasi õpingute jooksul; jälgib õpilaste õppetööst osavõttu ning õppetulemusi; probleemide tekkides abistab õpilasi nende lahendamisel; hoiab kontakti vanematega jne;  Rühmajuhendaja on õpilase esmane toetaja, nõustaja ja abistaja.

  • Õppenõustamine

Kooli tugispetsialistide seas on väga oluline roll õppenõustajal, kes koos teiste tugispetsialistidega selgitab välja õpilase võimed, õpioskuse ja erivajaduse õppetöö toetamiseks; nõustab ja toetab õpilasi nende edasijõudmiseks õpingutes;  nõustab ja juhendab õpetajaid õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel, õppetöö ja –meetodite kohandamisel õpilase võimetele vastavalt; koostöös teiste tugispetsialistidega koostab vajadusel HEV õpilastele  individuaalse õppe- ja arenguplaani   õppetöös edasijõudmiseks;  nõustab vajadusel lapsevanemaid.

  • Psühholoogiline nõustamine

Koolis töötab 4 päeval nädalas psühholoog,  kes hindab  õpilase psühholoogilist arengut ja õppetööga toimetulekut mõjutavaid tegureid; nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; toetab õpilast  ning nõustab vanemaid ja kooli töötajaid kriisisituatsioonist väljatulekuks vajaliku toe korraldamisel.

  • Sotsiaalnõustamine

Kooli sotsiaaltöötaja hindab ja kaardistab õpilaste sotsiaalseid oskusi  ning jälgib ja juhendab õpilasi sotsiaalsete probleemidega toimetulemiseks; kavandab õpilaste sotsiaalset pädevust arendavaid tegevusi koolis; jälgib õpilaste õppetöös osavõttu ning puudumiste tekkides selgitab välja põhjused ning koordineerib eri osapoolte (kool, kodu, KOV) koostöötegevusi katkestamise ennetamiseks; menetleb õpilaste avaldusi majanduslikel põhjustel toetuse taotlemiseks; teeb koostööd KOVdega õpilaste probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.

  • Tugiisik koolis

 Tugiisik jälgib regulaarselt mittestatsionaarses põhikooli- ja gümnaasiumiastmes õppivate õpilaste õppetöö tulemusi, vajaduse korral nõustab ise või viib kokku kooli õppenõustaja  või aineõpetajatega toetusmeetmete kavandamiseks; koos tugispetsialistidega selgitab välja õpilaste õpiraskused või hariduslikud erivajadused, toob esile õppetöös edasijõudmisega seotud probleemid; viib õpilastega läbi individuaalseid vestlusi nende õpimotivatsiooni tõstmiseks ning lahenduste leidmiseks õppetööd takistavatele probleemidele.

Tugiteenuseid reguleerivad dokumendid

Tugiteenuste ja –meetmete rakendamise tingimused ja kord

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hindamis-, nõustamis- ja tugiteenuste korraldamise kord

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on õpilaste õpingute toetamiseks ellukutsutud järgmised tugiteenused:

  • Rühmajuhendaja poolne tugi õpilastele

Igale õpperühmale on koolis kinnitatud rühmajuhendaja, kes toetab ja julgustab õpilasi õpingute jooksul; jälgib õpilaste õppetööst osavõttu ning õppetulemusi; probleemide tekkides abistab õpilasi nende lahendamisel; hoiab kontakti vanematega jne;  Rühmajuhendaja on õpilase esmane toetaja, nõustaja ja abistaja.

  • Õppenõustamine

Kooli tugispetsialistide seas on väga oluline roll õppenõustajal, kes koos teiste tugispetsialistidega selgitab välja õpilase võimed, õpioskuse ja erivajaduse õppetöö toetamiseks; nõustab ja toetab õpilasi nende edasijõudmiseks õpingutes;  nõustab ja juhendab õpetajaid õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel, õppetöö ja –meetodite kohandamisel õpilase võimetele vastavalt; koostöös teiste tugispetsialistidega koostab vajadusel HEV õpilastele  individuaalse õppe- ja arenguplaani   õppetöös edasijõudmiseks;  nõustab vajadusel lapsevanemaid.

  • Psühholoogiline nõustamine

Koolis töötab 4 päeval nädalas psühholoog,  kes hindab  õpilase psühholoogilist arengut ja õppetööga toimetulekut mõjutavaid tegureid; nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; toetab õpilast  ning nõustab vanemaid ja kooli töötajaid kriisisituatsioonist väljatulekuks vajaliku toe korraldamisel.

  • Sotsiaalnõustamine

Kooli sotsiaaltöötaja hindab ja kaardistab õpilaste sotsiaalseid oskusi  ning jälgib ja juhendab õpilasi sotsiaalsete probleemidega toimetulemiseks; kavandab õpilaste sotsiaalset pädevust arendavaid tegevusi koolis; jälgib õpilaste õppetöös osavõttu ning puudumiste tekkides selgitab välja põhjused ning koordineerib eri osapoolte (kool, kodu, KOV) koostöötegevusi katkestamise ennetamiseks; menetleb õpilaste avaldusi majanduslikel põhjustel toetuse taotlemiseks; teeb koostööd KOVdega õpilaste probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.

  • Tugiisik koolis

 Tugiisik jälgib regulaarselt mittestatsionaarses põhikooli- ja gümnaasiumiastmes õppivate õpilaste õppetöö tulemusi, vajaduse korral nõustab ise või viib kokku kooli õppenõustaja  või aineõpetajatega toetusmeetmete kavandamiseks; koos tugispetsialistidega selgitab välja õpilaste õpiraskused või hariduslikud erivajadused, toob esile õppetöös edasijõudmisega seotud probleemid; viib õpilastega läbi individuaalseid vestlusi nende õpimotivatsiooni tõstmiseks ning lahenduste leidmiseks õppetööd takistavatele probleemidele.

Tugiteenuseid reguleerivad dokumendid

Tugiteenuste ja –meetmete rakendamise tingimused ja kord

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hindamis-, nõustamis- ja tugiteenuste korraldamise kord