Õppetöö

TugiteenusedHaapsalu Kutsehariduskeskuses on õpilaste õpingute toetamiseks ellukutsutud järgmised tugiteenused:

  • Rühmajuhendaja poolne tugi õpilastele

Igale õpperühmale on koolis kinnitatud rühmajuhendaja, kes toetab ja julgustab õpilasi õpingute jooksul; jälgib õpilaste õppetööst osavõttu ning õppetulemusi; probleemide tekkides abistab õpilasi nende lahendamisel; hoiab kontakti vanematega jne;  Rühmajuhendaja on õpilase esmane toetaja, nõustaja ja abistaja.

  • Õppenõustamine

Kooli tugispetsialistide seas on väga oluline roll õppenõustajal, kes koos teiste tugispetsialistidega selgitab välja õpilase võimed, õpioskuse ja erivajaduse õppetöö toetamiseks; nõustab ja toetab õpilasi nende edasijõudmiseks õpingutes;  nõustab ja juhendab õpetajaid õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel, õppetöö ja –meetodite kohandamisel õpilase võimetele vastavalt; koostöös teiste tugispetsialistidega koostab vajadusel HEV õpilastele  individuaalse õppe- ja arenguplaani   õppetöös edasijõudmiseks;  nõustab vajadusel lapsevanemaid.

  • Psühholoogiline nõustamine

Koolis töötab 4 päeval nädalas psühholoog,  kes hindab  õpilase psühholoogilist arengut ja õppetööga toimetulekut mõjutavaid tegureid; nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; toetab õpilast  ning nõustab vanemaid ja kooli töötajaid kriisisituatsioonist väljatulekuks vajaliku toe korraldamisel.

  • Sotsiaalnõustamine

Kooli sotsiaaltöötaja hindab ja kaardistab õpilaste sotsiaalseid oskusi  ning jälgib ja juhendab õpilasi sotsiaalsete probleemidega toimetulemiseks; kavandab õpilaste sotsiaalset pädevust arendavaid tegevusi koolis; jälgib õpilaste õppetöös osavõttu ning puudumiste tekkides selgitab välja põhjused ning koordineerib eri osapoolte (kool, kodu, KOV) koostöötegevusi katkestamise ennetamiseks; menetleb õpilaste avaldusi majanduslikel põhjustel toetuse taotlemiseks; teeb koostööd KOVdega õpilaste probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.

  • Tugiisik koolis

 Tugiisik jälgib regulaarselt mittestatsionaarses põhikooli- ja gümnaasiumiastmes õppivate õpilaste õppetöö tulemusi, vajaduse korral nõustab ise või viib kokku kooli õppenõustaja  või aineõpetajatega toetusmeetmete kavandamiseks; koos tugispetsialistidega selgitab välja õpilaste õpiraskused või hariduslikud erivajadused, toob esile õppetöös edasijõudmisega seotud probleemid; viib õpilastega läbi individuaalseid vestlusi nende õpimotivatsiooni tõstmiseks ning lahenduste leidmiseks õppetööd takistavatele probleemidele.

Tugiteenuseid reguleerivad dokumendid

Haapsalu Kutsehariduskeskuse tugiteenuste ja –meetmete rakendamise tingimused ja kord

Astangu KRK tugiteenuste korraldamise kord

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on õpilaste õpingute toetamiseks ellukutsutud järgmised tugiteenused:

  • Rühmajuhendaja poolne tugi õpilastele

Igale õpperühmale on koolis kinnitatud rühmajuhendaja, kes toetab ja julgustab õpilasi õpingute jooksul; jälgib õpilaste õppetööst osavõttu ning õppetulemusi; probleemide tekkides abistab õpilasi nende lahendamisel; hoiab kontakti vanematega jne;  Rühmajuhendaja on õpilase esmane toetaja, nõustaja ja abistaja.

  • Õppenõustamine

Kooli tugispetsialistide seas on väga oluline roll õppenõustajal, kes koos teiste tugispetsialistidega selgitab välja õpilase võimed, õpioskuse ja erivajaduse õppetöö toetamiseks; nõustab ja toetab õpilasi nende edasijõudmiseks õpingutes;  nõustab ja juhendab õpetajaid õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel, õppetöö ja –meetodite kohandamisel õpilase võimetele vastavalt; koostöös teiste tugispetsialistidega koostab vajadusel HEV õpilastele  individuaalse õppe- ja arenguplaani   õppetöös edasijõudmiseks;  nõustab vajadusel lapsevanemaid.

  • Psühholoogiline nõustamine

Koolis töötab 4 päeval nädalas psühholoog,  kes hindab  õpilase psühholoogilist arengut ja õppetööga toimetulekut mõjutavaid tegureid; nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; toetab õpilast  ning nõustab vanemaid ja kooli töötajaid kriisisituatsioonist väljatulekuks vajaliku toe korraldamisel.

  • Sotsiaalnõustamine

Kooli sotsiaaltöötaja hindab ja kaardistab õpilaste sotsiaalseid oskusi  ning jälgib ja juhendab õpilasi sotsiaalsete probleemidega toimetulemiseks; kavandab õpilaste sotsiaalset pädevust arendavaid tegevusi koolis; jälgib õpilaste õppetöös osavõttu ning puudumiste tekkides selgitab välja põhjused ning koordineerib eri osapoolte (kool, kodu, KOV) koostöötegevusi katkestamise ennetamiseks; menetleb õpilaste avaldusi majanduslikel põhjustel toetuse taotlemiseks; teeb koostööd KOVdega õpilaste probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.

  • Tugiisik koolis

 Tugiisik jälgib regulaarselt mittestatsionaarses põhikooli- ja gümnaasiumiastmes õppivate õpilaste õppetöö tulemusi, vajaduse korral nõustab ise või viib kokku kooli õppenõustaja  või aineõpetajatega toetusmeetmete kavandamiseks; koos tugispetsialistidega selgitab välja õpilaste õpiraskused või hariduslikud erivajadused, toob esile õppetöös edasijõudmisega seotud probleemid; viib õpilastega läbi individuaalseid vestlusi nende õpimotivatsiooni tõstmiseks ning lahenduste leidmiseks õppetööd takistavatele probleemidele.

Tugiteenuseid reguleerivad dokumendid

Haapsalu Kutsehariduskeskuse tugiteenuste ja –meetmete rakendamise tingimused ja kord

Astangu KRK tugiteenuste korraldamise kord