Õppetöö

Praktika

Kutseõppe kõikide õppekavade kohustuslikuks osaks on praktika, mille käigus rakendatakse õppe jooksul omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.

Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub praktika ehk praktiline töö nii koolis kui ka ettevõttes ja see moodustab õppekavades pea 50% õppetöö mahust. 


Praktika HKHKs

Ettevõttepraktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatud sihipärane  tegevus (kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesanded), mis on suunatud koolis õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele  töökeskkonnas juhendaja  juhendamisel. Ettevõttepraktika toimub kolme osapoole –kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandjaga koostöös. 

HKHKs toimub lisaks koolipõhise õppetöö praktikale ka töökohapõhine õpe, kus ettevõttes toimuva praktilise õppe osakaal moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust.

Kõigis HKHK õppekavarühmades ja õppetasemetel toimib ühtne praktikakorraldus, mis lähtub HTM-i määrusest “Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord”. Praktika korraldus on reguleeritud nii kooli õppekorralduseeskirjas kui ka praktikakorralduse juhendis. Kooli üldist praktikakorraldust koordineerib erialadeülene praktika koordinaator koos määratud koolipoolsete praktikajuhendajatega, kes on vastava õppekavarühma kutseõpetajad ning kes korraldavad oma rühmade piires õpilaste praktikat.

Meie koolis väärtustatakse praktikat kui õppeprotsessi olulist osa ja soovime, et meie õpe oleks võimalikult praktiline ning tööturuvajadustele vastav. HKHK arengukava üheks strateegiliseks eesmärgiks on, et koolis kinnistuks muutunud ja uuenenud õpikäsitlusest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus ning selle saavutamise üheks oluliseks meetmeks on kooli praktikaprotsessi arendus. Viimaste aastate vältel oleme kooli siseselt teinud praktikakorralduses sisehindamisi ja oleme võtnud kasutusele mitmeid meetmeid protsessi parendamiseks ning ühtlustamiseks kõikides õppekavarühmades. Kooli praktikakorralduse aredamiseks oleme osalenud kahes ESF-i poolt toetatud praktikasüsteemi arendamise projektis ja nii kooli kui ka töökohapõhise praktikasüsteemi hindamisprotsessis. Projektide „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ tulemusel oleme saavutanud kvaliteedimärgised kui tunnustatud praktikasüsteemi  omav kool.

Annika Armipaik-Nukki, praktika koordinaator