Õppetöö

Praktika

Kutseõppe kõikide õppekavade kohustuslikuks osaks on praktika, mille käigus rakendatakse õppe jooksul omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.

Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub praktika ehk praktiline töö nii koolis kui ka ettevõttes ja see moodustab õppekavades pea 50% õppetöö mahust. 


Ettevõttepraktika juhendajale

Selleks, et praktika protsess oleks tulemuslik, on oluline, et ettevõttepoolse praktikajuhendaja ja praktikandi vaheline koostöö oleks väga hea. Omavaheline suhtlus, üksteise toetamine, arutlemine ja konstruktiivse tagasiside andmine tagab selle, et praktikant, kui tulevane töötaja, oskab töökeskkonnas vigu vältida, olla efektiivne ja enesekindel. 

Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikandi ettevõttepoolne juhendaja:

  1. Tutvub praktikalepinguga (kui on allkirjaõiguslik isik, siis ka allkirjastab selle digitaalselt) ja praktikandi individuaalse praktikakavaga, mis on kohustuslik lepingu lisa.
  2. Jälgib, et praktikant saaks ettevõttes sooritada praktikakavas väljatoodud ülesandeid. Praktikaülesannetega seonduvate küsimuste korral võtab ühendust koolipoolse praktikajuhendajaga (kontaktid praktikalepingus).
  3. Tutvustab praktika esimestel päevadel praktikandile ettevõtte töökorraldust, kaastöötajaid, tööohutust ning töökultuuri.
  4. Juhendab praktikanti praktikaülesannete täitmisel, jälgib praktikandi töössesuhtumist ja arengut ning annab talle praktika vältel tagasisidet.
  5. Jälgib õpilase praktikapäeviku täitmist ja vajadusel kommenteerib praktikapäeviku  sisu vähemalt kord nädalas. Tagasisidestab, hindab ning kinnitab praktikapäeviku lõpus oleva praktika lõpphinnangu.
  6. Osaleb praktikaperioodi lõpus (kutsekeskhariduse õppe puhul) praktika 3-poolses hindamises (õpilane, koolipoolne praktikajuhendaja ja ettevõttepoolne praktikajuhendaja).
  7. Võimalusel osaleb koolis õpilase praktika esitlusel.

Soovitused ettevõttepoolsele praktikajuhendajale.