Õppetöö

Ettevõttepraktika juhendajale

Selleks, et praktika protsess oleks tulemuslik, on oluline, et ettevõttepoolse praktikajuhendaja ja praktikandi vaheline koostöö oleks väga hea. Omavaheline suhtlus, üksteise toetamine, arutlemine ja konstruktiivse tagasiside andmine tagab selle, et praktikant, kui tulevane töötaja, oskab töökeskkonnas vigu vältida, olla efektiivne ja enesekindel. 

Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikandi ettevõttepoolne juhendaja:

  1. Tutvub praktikalepinguga (kui on allkirjaõiguslik isik, siis allkirjastab selle digitaalselt) ja õpilase individuaalse praktikakavaga, mis on kohustuslik lepingu lisa.
  2. Jälgib, et õpilane saaks sooritada ettevõttes individuaalses praktikakavas toodud ülesandeid. Praktikaülesannetega seonduvate küsimuste korral võtab ühendust koolipoolse praktikajuhendajaga.
  3. Tutvustab praktika esimestel päevadel õpilasele ettevõtte töökorraldust, kaastöötajaid, tööohutust ning töökultuuri.
  4. Juhendab õpilast praktikaülesannete täitmisel, jälgib praktikandi töössesuhtumist ja arengut ning annab õpilasele praktika vältel tagasisidet.
  5. Jälgib õpilase praktikapäeviku täitmist ja vajadusel kommenteerib praktikapäeviku  sisu vähemalt kord nädalas. Tagasisidestab, hindab ning allkirjastab praktikapäeviku lõpus oleva hinnanguankeedi.
  6. Osaleb praktikaperioodi lõpus (kutsekeskhariduse õppe puhul) praktika 3-poolses hindamises (õpilane, koolipoolne praktikajuhendaja ja ettevõttepoolne praktikajuhendaja).
  7. Võimalusel osaleb koolis õpilase praktika esitlusel.

Soovitused ettevõttepoolsele praktikajuhendajale.