Õppetöö

Praktika HKHKs

Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub praktika ehk praktiline töö nii koolis kui ka ettevõttes ja see moodustab õppekavades pea 50% õppetöö mahust. 

Ettevõttes toimuv praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatud sihipärane  tegevus (kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesanded), mis on suunatud koolis õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele  töökeskkonnas juhendaja  juhendamisel. Ettevõttepraktika toimub kolme osapoole –kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandjaga koostöös. 

HKHKs toimub lisaks koolipõhise õppetöö praktikale ka töökohapõhine õpe, kus ettevõttes toimuva praktilise õppe osakaal moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust.

Kõigis HKHK õppekavarühmades ja õppetasemetel toimib ühtne praktikakorraldus, mis lähtub HTM-i määrusest “Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord”. Praktika korraldus on reguleeritud nii kooli õppekorralduseeskirjas kui ka praktikakorralduse juhendis. Kooli üldist praktikakorraldust koordineerib erialadeülene praktika koordinaator koos määratud koolipoolsete praktikajuhendajatega, kes on vastava õppekavarühma kutseõpetajad ning kes korraldavad oma rühmade piires õpilaste praktikat.

Meie koolis väärtustatakse praktikat kui õppeprotsessi olulist osa ja soovime, et meie õpe oleks võimalikult praktiline ning tööturuvajadustele vastav. HKHK arengukava üheks strateegiliseks eesmärgiks on, et koolis kinnistuks muutunud ja uuenenud õpikäsitlusest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus ning selle saavutamise üheks oluliseks meetmeks on kooli praktikaprotsessi arendus. Viimase kolme aasta vältel oleme kooli siseselt teinud praktikakorralduses ulatusliku sisehindamise ja oleme võtnud kasutusele mitmeid meetmeid protsessi parendamiseks ning ühtlustamiseks kõikides õppekavarühmades.

Kooli praktikakorralduse arendamiseks osalesime 2017-19 aastal SA Innove struktuuritoetuste agentuuri ja ESF-i poolt toetatud projektis nimega “Praktikasüsteemi arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses”. Projekti suurimaks eesmärgiks oli praktikaettevõtetega koostöö tihendamine ja ettevõtete praktikajuhendajate koolitamine. Kahe aasta vältel toimus 203-le ettevõttepoolsele juhendajale 16 valdkonnapõhist ümarlauda ja koolitust.

Projekti analüüsi ja praktikakorraldusse sisseviidud parendusmeetmete tulemustest lähtuvalt otsustasime ka välisekspertide hinnangu saamiseks osaleda 2020. aasta alguses SA Innove „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames elluviidava tegevuse „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projektis, mille eesmärgiks on ühtlustada koolide praktikaprotsessi toimivust läbi kooli enesehindamise ja välishindamise. Kool läbis hindamise IT, bürootöö ja tisleri erialade õpperühmades ja omandas hindamistulemusena praktikaprotsessi kvaliteedimärgi aastateks 2020-2024.

Annika Armipaik-Nukki, praktika koordinaator