Õppetöö

Praktikadokumendid

Praktika korraldust koolis reguleerib HKHK paktikakorralduse juhend.

Igaks õppeaastaks koostatakse  praktikagraafik, milles määratakse kindlaks kooli kõikide erialarühmade praktikaperioodid. Vaata 2021/2022 õppeaasta praktikagraafikut.

Praktika sooritamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

  1. Kolmepoolselt allkirjastatud praktikaleping (õpilane, kool, ettevõte)
  2. Praktikapäevik (õpilase poolt täidetud ja juhendaja poolt tagasisidestatud ning allkirjastatud)
  3. Praktikaaruanne (kirjutatud praktikaaruande koostamise juhendi järgi) 
  4. Kolmepoolne hindamisleht (kutsekeskhariduses õppijad. Täidetakse õpilase poolt ettevõtte ja kooli praktikajuhendaja ning õpilase ühisvestluse käigus)
  5. Praktika esitlus (kaitsmiseks)

Praktikadokumendid õpilasele:

Osakondade slaidiesitluste põhjad (praktika kaitsmise esitluse koostamiseks):