Õppetöö

Praktika

Kutseõppe kõikide õppekavade kohustuslikuks osaks on praktika, mille käigus rakendatakse õppe jooksul omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.

Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub praktika ehk praktiline töö nii koolis kui ka ettevõttes ja see moodustab õppekavades pea 50% õppetöö mahust. 


Praktikadokumendid

Praktika korraldust koolis reguleerib Praktikakorralduse juhend.

Igaks õppeaastaks koostatakse  praktikagraafik, milles määratakse kindlaks kooli kõikide erialarühmade praktikaperioodid. Vaata 2023/2024 õppeaasta praktikagraafikut.

Praktika sooritamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

  1. Kolmepoolselt allkirjastatud praktikaleping (õpilane, kool, ettevõte)
  2. Praktikapäevik (õpilase poolt täidetud ja juhendaja poolt tagasisidestatud ning kinnitatud)
  3. Praktikaaruanne (kirjutatud praktikaaruande koostamise juhendi järgi) 
  4. Kolmepoolne hindamisleht (kutsekeskhariduses õppijad. Täidetakse õpilase poolt ettevõtte ja kooli praktikajuhendaja ning õpilase ühisvestluse käigus)
  5. Praktika esitlus (kaitsmiseks)

Praktikadokumendid õpilasele:

Osakondade slaidiesitluste põhjad (praktika kaitsmise esitluse koostamiseks):