Õppetöö

Praktikadokumendid

Praktika korraldust koolis reguleerib HKHK paktikakorralduse juhend.

Igaks õppeaastaks koostatakse  praktikagraafik, milles määratakse kindlaks kooli kõikide erialarühmade praktikaperioodid. Vaata 2020/2021 õppeaasta praktikagraafikut.

Praktika sooritamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

  1. Kolmepoolselt allkirjastatud praktikaleping (õpilane, kool, ettevõte)
  2. Praktikapäevik (õpilase poolt täidetud ja juhendaja poolt tagasisidestatud ning allkirjastatud)
  3. Praktikaaruanne (vormistatud HKHK kirjalike tööde vormistamise juhendi järgi)
  4. Kolmepoolne hindamisleht (kutsekeskhariduses õppijad)
  5. Praktika esitlus (kaitsmiseks)

Praktikadokumendid:

Osakondade slaidiesitluste põhjad (praktika kaitsmise esitluse koostamiseks):