Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

ÕPE TOIMUB TÄIENDUSKOOLITUSENA. Vaata lisainfot koolituskalendrist!

 

Lisainfot eriala kohta annab Margus Krips, margus.krips@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus, T-K

Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Eriala lühitutvustus: Arvutiga juhitava töötlemiskeskuse (CNC) operaator (tase 4) on oskustöötaja, kes töötab CNC puidutöötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. CNC puidutöötlemispingi operaator tunneb pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi, toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid, loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd, planeerib tööaega, täidab ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, töötab meeskonna liikmena, hoiab toodangu kvaliteeti ning kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt.

Põhiõpingute moodulid:

  • CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori alusteadmised
  • CAD/ CAM tarkvara

  • Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC puidutöötlemiskeskustel

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

  •  Praktika

Eriala põhiõpetaja: Aare Mehiste

Õppebaas:  HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu CNC töötlemiskeskus (soetatud aastal 2021), frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödeks.


Praktika: Praktika toimub õppetööga jooksvalt. Praktika ajal viibib õpilane väljapool kooli puidutöötlemis ettevõttes, kus ta tutvub reaalse töökeskkonnaga ja ettevõtte töökorraldusega ning arendab kutseoskusi. Praktika lõpeb aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.


Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Mööblitootjate Liidu poolt. Komisjoni kuuluvad mööblitootmisettevõtete spetsialistid ja teiste kutsekoolide kutseõpetajad. 

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kutseeksam koosneb kahest etapist: e-test/teooriatöö (EIS-süsteemis), milles kutse taotleja peab saavutama vähemalt 60% maksimaalsest võimalikust hindepunktist, et pääseda järgmisele etapile, milleks on CNC puidutöötlemiskeskuse juhtprogrammi koostamine arvutis ning materjali töötlemine CNC puidutöötluskeskuses (edaspidi katsetöö).


Edasiõppimise võimalused: Eriala lõpetades on õpilastel võimalik edasi õppida Haapsalu Kutsehariduskeskuses  Pehme mööbli valmistaja ja Puittoodete tehnoloogi erialal.

Õppekeskkond