Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Lapsehoidja 5. tase

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpe, jätkuõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamiseksLapsehoidja, tase 4 kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasoluÕppeaeg0,5 aastat

UUS eriala!

ESITA AVALDUS vajuta "Otsi konkursse" ning leia õppeasutuse loetelust Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot eriala kohta annab Marelle Möllmarelle.moll@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele

Õppimine toimub tsükliõppena 

Eriala lühitutvustus: Lapsehoidja on töötaja, kes on omandanud vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks. Lapsehoidja teeb koostööd lapsevanema või hooldajaga. Tema töö eesmärk on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, arvestades perekonna vajadusi lapse hoidmisel, lähtudes oma töös seadustest, lapse heaolust ja turvalisusest. Lapsehoiuteenust võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.

Põhiõpingute moodulid:

  • Koostöö lapsevanema või hooldajaga
  • Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine
  • Tööjuhendamine

Eriala põhiõpetajad:

  • Eve Aus

  • Mare Tereping

  • Airi Aavik

  • Riin Rosenperk

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub klassiruumis.

Praktika: Praktika  läbitakse paralleelselt õppetööga oma töökohas, mis on vähemalt 2/3 kogu õppest.

Kutseeksamid: Kõik lõpetajad sooritavad Lapsehoidja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond